Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NextGenEducation sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  Kontakt z NextGenEducation sp. z o.o. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem e-mail: [email protected]
 • listowanie na adres: ul. Wrocławska 52a/12, 30-011 Kraków

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie sporządzenia listy obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Umożliwienie dokonania zgłoszenia w kursie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w zakresie Uczestnika: imię, nazwisko, rok urodzenia, w oparciu o art. . 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Prowadzenie korespondencji w formie wiadomości elektronicznych: adres e-mail, imię i nazwisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym administrator będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.

Prawa osób, które dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu w szczególności prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, gdy przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
 • przenoszenia Twoich danych, o ile będzie to technicznie możliwe, przy czym uprawnienie nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawnie chronionych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Taką zgodę możesz wycofać poprzez przekazanie oświadczenia w następujący sposób:

 • za pośrednictwem e-mail: [email protected]
 • listowanie na adres: ul. Wrocławska 52a/12, 30-311 Kraków

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli nie zdecydujesz się na podanie danych, nie będziemy też w stanie w sposób właściwy przeprowadzić szkolenia, a także dokonać zapisu na szkolenie.

Po więcej informacji dotyczących naszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected]